Wsparcie dostępności projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

W dniu 11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. Wartym podkreślenia jest to, iż w dokumencie tym pojawił się nowy element w postaci załącznika, opisującego standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Standardy dotyczą następujących obszarów: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

Co to oznacza w praktyce?

Wszystkie projekty, których finansowanie ze środków polityki spójności pochodzi z wniosków realizowanych w ramach ogłoszeń umieszczonych po 11 kwietnia 2018R muszą spełniać standardy dostępności. Dodatkowo, obowiązek taki może zostać nałożony na projekty, których realizacja rozpoczęła się wcześniej.

W niniejszym dokumencie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania zarówno dostępnych obiektów użyteczności publicznej, pojazdów, czy np. informacji. Z naszego punktu widzenia zespołu Laboratorium Tyfloinformatycznego
szczególnie interesująca wydaje się jednak część szósta, opisująca standardy cyfrowe. Wymienione są tu wymogi dostępnościowe dla serwisów internetowych, takich jak: platformy i moduły e-learningowe, aplikacje webowe, formularze online, serwisy społecznościowe i dowolne inne, z jakimi wchodzimy w interakcję przy użyciu przeglądarki. Warto zwrócić uwagę, że wytyczne zostały oparte na bardzo solidnym fundamencie, czyli dokumencie WCAG 2.0, międzynarodowym i powszechnie respektowanym standardzie dostępności.

Co ważne, po lekturze wytycznych nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, bo dokument oprócz zaleceń, w znacznej większości zawiera także przykłady, pozwalające na zrozumienie tego, jak należy spełnić dane kryterium.
Oprócz serwisów internetowych, dokument zawiera również wskazówki pozwalające na tworzenie bardziej dostępnych aplikacji desktopowych, jak i mobilnych. Tu również mamy do czynienia ze wskazówkami, ale także z zestawem dobrych praktyk, które pomogą we wdrażaniu wytycznych dostępności. Oprócz aplikacji, uwagę zwrócono na dostępność dokumentów elektronicznych i multimediów.

Warto w tym miejscu podkreślić również fakt, że kilkukrotnie w dokumencie pojawia się sugestia, by autorzy treści jak i programiści testowali wytwory swoich prac z programami odczytu ekranu, co pozwoli realnie i stosunkowo szybko ocenić ich dostępność. Do tego ostatniego bardzo serdecznie namawiamy także i my, przypominając, że większość współcześnie dostępnych systemów operacyjnych posiada wbudowane rozwiązania dostępnościowe, np. Narrator w Windows, VoiceOver w MacOS czy iOS oraz TalkBack w systemie Google Android. Warto także pamiętać o bardzo funkcjonalnym, a przy tym darmowym czytniku ekranu NVDA dla Windows.
Jeśli trzeba pomóc w zbadaniu dostępności aplikacji Desktopowej, mobilnej lub dokumentów elektronicznych chętnie w tym pomożemy, wystarczy do nas napisać